Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN J.EDINK LOGISTIEK B.V.  & POSTUMA WAREHOUSING V.O.F.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummers:
Postuma Warehousing v.o.f.             KvK nr:75814633 datum 13-05-2020
J. Edink Logistiek b.v.                        KvK nr:05051498 datum 13-05-2020

 

Artikel 1.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden van J. Edink Logistiek b.v. & Postuma Warehousing v.o.f., ook die welke niet behoren tot de werkzaamheden genoemd in artikel 2 en artikel 3.

Artikel 2.

Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden welke zijn samen te vatten als overslag- en stuwadoorswerk geldt de laatste versie van de algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors zoals gedeponeerd op 12 augustus 1976 ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden welke zijn samen te vatten als kraan-en heftruckverhuur geldt de laatste versie van de algemene voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door kraanexploitanten gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam.

Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden welke zijn samen te vatten als vervoerswerkzaamheden geldt:

 1. Ten aanzien van binnenlandse vervoerswerkzaamheden, met uitzondering van het vervoer van zeecontainers, gelden de voorwaarden uit de laatste versie van de AVC.
  2. Ten aanzien van buitenlandse vervoerswerkzaamheden, met uitzondering van het vervoer van zeecontainers, gelden de voorwaarden uit de laatste versie van de CMR.
  3. Ten aanzien van het vervoer van zeecontainers geldt de laatste versie van de Zeecontainervervoersvoorwaarden welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Nu zijnde “zeecontainervervoersvoorwaarden 2005”
  In geval van tegenstrijdigheid tussen die condities en of onderhavige voorwaarden of twijfel over de aard van de werkzaamheden, staat het ter beoordeling van J. Edink Logistiek b.v. & Postuma Warehousing v.o.f. op welke bepalingen zij zich beroept.

Artikel 3

Voor expeditie- en warehousing werkzaamheden en voor douane- en fiscale diensten verwijzen wij u door naar de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, of simpelweg de FENEX Condities.
U dient ten allen tijde zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende goederenverzekering tegen brand en diefstal enz. van de opgeslagen goederen. Zie artikel 5 van de FENEX-voorwaarden.

Artikel 4

In geval van levering van goederen door J. Edink Logistiek b.v. & Postuma Warehousing v.o.f. gelden de volgende voorwaarden:

 1. De opgegeven levertijd is bij benadering vermeld. Overschrijding van deze levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door koper. Ontbinding door de koper is slechts dan mogelijk wanneer de koper een natuurlijk persoon is of het betreft een consumentenkoop, beide in de zin van artikel 5 van boek 7 van het nieuw burgerlijk wetboek.
 2. Levering geschiedt te allen tijde onder eigendomsvoorbehoud van J. Edink Logistiek b.v. & Postuma Warehousing v.o.f.
 3. Edink Logistiek b.v. & Postuma Warehousing v.o.f. behouden zich het recht voor prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen op grond van externe factoren. Slechts een koper die is een natuurlijk persoon in de zin van artikel 5 van boek 7 van het nieuwe burgerlijk wetboek is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging.
 4. Alle reclames moeten binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht.
 5. Retourzendingen worden alleen aanvaard na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 5

Voor al onze werkzaamheden en levering van goederen geldt dat betaling binnen 30 dagen na factuurdatum dient te zijn geschied. Na verloop van deze termijn wordt een rente van 1.5% per (gedeelte van een) maand berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het totaal verschuldigde. Rente en vorderingskosten worden primair verrekend.

Artikel 6

Geschillen worden naar onze keuze in beginsel voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Artikel 7

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden J. Edink Logistiek b.v. & Postuma Warehousing v.o.f.”